Werk

Gepubliceerd op 13 november 2021 om 00:00

Het actiepunt voor PvdAGroenLinks is: "Er is passend werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tegen een normaal salaris."

Meedoen geeft zin aan het leven. Het is goed voor de gezondheid, voor het zelfbewustzijn en het deelnemen aan de maatschappij. Juist nu in de covidcrisis is het van belang dat iedereen mee doet en mee kan blijven doen.

 

Ondernemers, ondernemersverenigingen zijn net als de vakverenigingen onze natuurlijke gesprekspartners als het gaat om de mogelijkheden de werkgelegenheid te vergroten. Daarnaast de partners in het groen. Uitbreiding van de extensieve en natuurvriendelijke landbouw kan een flink aantal arbeidsplaatsen opleveren. PvdAGroenLinks ziet mogelijkheden voor werk in de toeristische sector. Partners zijn Gastvrij Twenterand, maar ook de vele inwoners die via bed&breakfast gastvrij en op kleinschalige wijze onderdak bieden aan onze gasten en daarmee voorzien in een (aanvullend) inkomen.

 

Een aantal mensen zal door omstandigheden niet (helemaal) in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. De nieuwe uitvoeringsorganisatie “Ontplooj”, de opvolger van SOWECO, is een belangrijke partij bij het zoeken naar mogelijkheden van passende arbeid voor onze inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt. Het is van belang om deze organisatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen en er vanuit de gemeente goed mee samen te werken.

 

De gemeente Twenterand is zelf ook werkgever van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit vraagt om gerichte aandacht en specifieke begeleiding. De gemeentelijke organisatie moet hierop ingericht zijn en werken aan inclusief werkgeverschap. Bij inclusief werkgeverschap staat gelijkwaardigheid en diversiteit voorop en maakt iemands gender, sekse, etniciteit, kleur, afkomst, geaardheid en of je wel of geen beperking hebt, niet uit voor zijn of haar kansen.

 

De gemeente is zelf ook opdrachtgever door inkoop of aanbesteding. Dat betekent dat ze waar mogelijk voorrang kan geven aan lokale ondernemers. De gemeente werkt alleen samen met bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen en daarbij horen onder andere voldoende stage, leer- en werktrajecten en inzet op mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

 

Specifiek willen we aandacht aan jeugd en jeugdwerkloosheid. Een slechte start op de arbeidsmarkt levert vaak een grote achterstand op. Dit willen wij als PvdAGroenLinks niet. Onze partners in welzijnswerk en onderwijs betrekken we bij passende maatregelen gericht op een sluitende aanpak richting startkwalificatie en werk. Het jongerenwerk heeft een belangrijke rol in het ondersteunen en begeleiden van de jongeren. Dit jongerenwerk is lokaal verankerd en is in alle kernen aanwezig.

 

Aanvullend beleid kan nodig zijn om de aantrekkelijkheid voor bedrijven om zich hier te vestigen te vergroten. Bestaande bedrijven willen we graag aan ons binden. Hun wensen, zoals bijvoorbeeld een koopzondag zouden we blijvend gehonoreerd willen zien. Partners neem je immers serieus. Geen betaald parkeren, om de aantrekkelijkheid van onze winkels te handhaven. Een goede infrastructuur waardoor bedrijven goed bereikbaar zijn en een loket waar (startende) ondernemers zich kunnen melden met vragen en ideeën. Het zijn maatregelen waar we ons hard voor willen maken, en in overleg met het MKB en ondernemers moet maatwerk en samenwerking mogelijk zijn.