Onderwijs

Gepubliceerd op 10 november 2021 om 00:00

Het actiepunt voor PvdAGroenLinks is: "We ondersteunen leren lezen en schrijven voor jong en oud."

Scholing begint al vroeg. De voorschoolse educatie (VVE) willen we handhaven als gaat om het voorkomen van taalachterstand en ontwikkelingsachterstand. Tijdige signalering van achterstanden achten we van belang, en ook de rol hierin van consultatiebureaus en peuterwerk. Wij vinden kwalitatief goed primair onderwijs van groot belang voor een goede start van de kinderen in onze samenleving.


Het onderwijs is gehuisvest in scholen waar het letterlijk goed toeven is, met aandacht voor het binnenklimaat en het inzetten op energieneutrale schoolgebouwen, groene schoolpleinen en in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, een veilige schoolomgeving.


Naast de reguliere lesstof vindt PvdAGroenLinks het van belang dat het mogelijk wordt gemaakt dat het primair onderwijs een aanbod kan doen van kunst, cultuur en sport, waar elk kind zonder financiële belemmeringen aan mee kan doen.


De bibliotheek zien we als onmisbare partner van en voor het onderwijs bij de aanpak van laaggeletterdheid. Levenslang leren moet voor onze inwoners mogelijk zijn en blijven. Daartoe werken we samen in de regio Twente met secundair beroepsonderwijs, daar waar het gaat om (preventie van) vroegtijdig schoolverlaten.


Het gemeentelijk jongerenwerk zien we daarbij als een belangrijke speler om ondersteuning te bieden voor de opvang van jeugd en een rol te spelen bij het begeleiden naar een afgeronde schoolloopbaan en meedoen in de samenleving. Het is daarbij vsn belang te kiezen voor één organisatie die lokaal in alle kernen verankerd is.