Natuur en Klimaat

Gepubliceerd op 7 november 2021 om 00:00

Actiepunten voor PvdAGroenLinks zijn: "Duurzaam moet het uitgangspunt zijn bij voorstellen van het college. Daarom voeren we een duurzaamheidstoets in" en "Er komt een "groen-pact" voor een groene en duurzame toekomst" en "We stimuleren biodiversiteit door ecologisch groenbeheer" en "We stimuleren en steunen inclusieve landbouw."

Het in stand houden en beheren van de prachtige natuurgebieden in Twenterand zien we als een kerntaak. Daarbij is de geldende wet- en regelgeving leidend. Het aandeel groen mag niet verder worden verkleind. Dat betekent dat kapvergunningen met mate worden verleend en gepaard gaan met een herplantplicht. Ook willen wij dat Twenterand meedoet met het bomenplan van de Provincie Overijssel. Een van de plannen waarvoor PvdAGroenLinks zich wil inzetten is het ontwikkelen van een groenstrook langs de N36 bij Westerhaar.


Om de teruggang van vogels en diersoorten tegen te gaan, belonen we initiatieven voor bloemrijke bermen en akkerranden. Partners in natuurbeheer zijn de vrijwilligersorganisaties zoals de KNVV en de professionele organisaties Staatsbosbeheer, Landschap Overijssel en
Natuur en Milieu Overijssel.


Ook de organisatie van Natuurboeren willen we graag betrekken bij de verdere ontwikkeling van verbindingszones van de natuurgebieden. Bij het beheer van de aangewezen Natura2000 gebieden zijn hun deskundigheid en toewijding richtinggevend voor de te nemen maatregelen. Wij ondersteunen de initiatieven van de verschillende werkgroepen met ideeën en plannen voor en rondom de Engbertsdijksvenen (de combi-kansen). Initiatieven die bijdragen aan het verbinden van natuur en recreatie en daarbij aan de leefbaarheid van de dorpen om de Engbertsdijksvenen heen. Hierbij moet er dan ook aandacht zijn voor het behoud en ontwikkelen van het cultuurlandschap van het veen.


Ecologisch groenbeheer en gifvrije zones rondom de lelieteelt zien wij als instrumenten om verder verlies van biodiversiteit te voorkomen alsook de bestrijding van lichtvervuiling.


PvdAGroenLinks wil een “groen-pact” opstellen met de natuurorganisaties, met agrariërs en ondernemers om met elkaar afspraken te maken over het versterken van de biodiversiteit en ecologisch groenbeheer in Twenterand.


PvdAGroenLinks wil zich inzetten voor het invoeren van een klimaattoets bij voorstellen die het college doet aan de gemeenteraad. De centrale vraag hierbij is of de voorstellen en besluiten over bijvoorbeeld bouwprojecten bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen van Glasgow en de duurzaamheidsdoelen van de gemeente Twenterand. PvdAGroenLinks wil het bouwen van energieneutrale woningen bevorderen.


Een belangrijk thema in de komende jaren wordt de klimaatadaptie. Hoe gaan we om met wateroverlast en watertekort? Van belang is dat we in Twenterand hier ook maatregelen voor nemen. PvdAGroenLinks wil zich inzetten om meer te vergroenen en minder te verstenen.


Verdere uitbreiding van intensieve veehouderij achten wij niet wenselijk. In onze ogen is de belasting voor mens en milieu te groot. Er moet gewerkt worden aan stikstofreductie. Bedrijven die in een kringloopbenadering op eigen locatie produceren of omschakelen naar een schaal die past bij de omgeving kunnen op onze steun rekenen. Wij willen dat er geen vergunningen worden afgegeven voor niet- grondgebonden bedrijven, zoals megastallen.